شرکت عمران صنعت راه آسیا طی سالهای گذشته توانسته است در پروژه های کوچک و بزرگ کشور با ارایه خدمات اجرایی و فنی در زمان بندی تعیین شده از جمله در پروژه های خاص سرعتی رضایت کارفرمایان را کسب نماید،تقدیرنامه های دریافت شده از جمله تقدیرنامه وزیر محترم امور خارجه گواهی است بر این مدعاست.